تفسیر آیه (ها): [1]
وَالصَّافَّاتِ صَفًّا 1
expand_more
(1) (والصافات صفا): (سوگند به صف كشيدگاني كه صف آرايي كرده اند)