1. الفاتحة Al-Faatiha
باز کردن
دارای 7 آیه
2. البقرة Al-Baqara
گاو ماده
دارای 286 آیه
3. آل عمران Aal-i-Imraan
خاندان عمران
دارای 200 آیه
4. النساء An-Nisaa
زنان
دارای 176 آیه
5. المائدة Al-Maaida
سفرة غذا
دارای 120 آیه
6. الأنعام Al-An'aam
چهارپايان
دارای 165 آیه
7. الأعراف Al-A'raaf
مکاني بين بهشت و جهنم
دارای 206 آیه
8. الأنفال Al-Anfaal
غنيمت
دارای 75 آیه
9. التوبة At-Tawba
بازگشتن
دارای 129 آیه
10. يونس Yunus
حضرت يونس
دارای 109 آیه
11. هود Hud
حضرت هود
دارای 123 آیه
12. يوسف Yusuf
حضرت يوسف
دارای 111 آیه
13. الرعد Ar-Ra'd
رعد و برق
دارای 43 آیه
14. ابراهيم Ibrahim
حضرت ابراهيم
دارای 52 آیه
15. الحجر Al-Hijr
شهر حجر
دارای 99 آیه
16. النحل An-Nahl
زنبور عسل
دارای 128 آیه
17. الإسراء Al-Israa
رفتن در شب
دارای 111 آیه
18. الكهف Al-Kahf
غار وسيع
دارای 110 آیه
19. مريم Maryam
حضرت مريم
دارای 98 آیه
20. طه Taa-Haa
طه
دارای 135 آیه
21. الأنبياء Al-Anbiyaa
پيامبران
دارای 112 آیه
22. الحج Al-Hajj
حج
دارای 78 آیه
23. المؤمنون Al-Muminoon
مومنان
دارای 118 آیه
24. النور An-Noor
نور
دارای 64 آیه
25. الفرقان Al-Furqaan
قرآن
دارای 77 آیه
26. الشعراء Ash-Shu'araa
شاعران
دارای 227 آیه
27. النمل An-Naml
مورچه
دارای 93 آیه
28. القصص Al-Qasas
داستان ها
دارای 88 آیه
29. العنكبوت Al-Ankaboot
عنکبوت
دارای 69 آیه
30. الروم Ar-Room
روم
دارای 60 آیه
31. لقمان Luqman
حضرت لقمان
دارای 34 آیه
32. السجدة As-Sajda
سجده
دارای 30 آیه
33. الأحزاب Al-Ahzaab
گروه ها
دارای 73 آیه
34. سبإ Saba
قوم سبا
دارای 54 آیه
35. فاطر Faatir
شکافنده
دارای 45 آیه
36. يس Yaseen
یس
دارای 83 آیه
37. الصافات As-Saaffaat
منظم ساختن صفوف
دارای 182 آیه
38. ص Saad
ص
دارای 88 آیه
39. الزمر Az-Zumar
جماعت
دارای 75 آیه
40. غافر Al-Ghaafir
بخشاينده
دارای 85 آیه
41. فصلت Fussilat
بيان روشن
دارای 54 آیه
42. الشورى Ash-Shura
مشورت
دارای 53 آیه
43. الزخرف Az-Zukhruf
زينت
دارای 89 آیه
44. الدخان Ad-Dukhaan
دود
دارای 59 آیه
45. الجاثية Al-Jaathiya
به زانو درآمده
دارای 37 آیه
46. الأحقاف Al-Ahqaf
نام مکانی در عمان
دارای 35 آیه
47. محمد Muhammad
حضرت محمد
دارای 38 آیه
48. الفتح Al-Fath
پیروزی
دارای 29 آیه
49. الحجرات Al-Hujuraat
خانه ها
دارای 18 آیه
50. ق Qaaf
ق
دارای 45 آیه
51. الذاريات Adh-Dhaariyat
بادها
دارای 60 آیه
52. الطور At-Tur
کوه طور
دارای 49 آیه
53. النجم An-Najm
ستاره
دارای 62 آیه
54. القمر Al-Qamar
ماه
دارای 55 آیه
55. الرحمن Ar-Rahmaan
بخشنده
دارای 78 آیه
56. الواقعة Al-Waaqia
حادثه
دارای 96 آیه
57. الحديد Al-Hadid
آهن
دارای 29 آیه
58. المجادلة Al-Mujaadila
جدل و مناظره
دارای 22 آیه
59. الحشر Al-Hashr
جمع کردن
دارای 24 آیه
60. الممتحنة Al-Mumtahana
آزمون شده
دارای 13 آیه
61. الصف As-Saff
صف کشيدن
دارای 14 آیه
62. الجمعة Al-Jumu'a
جمعه
دارای 11 آیه
63. المنافقون Al-Munaafiqoon
منافقان
دارای 11 آیه
64. التغابن At-Taghaabun
مغبون کردن يکديگر
دارای 18 آیه
65. الطلاق At-Talaaq
جدایی
دارای 12 آیه
66. التحريم At-Tahrim
حرام کردن
دارای 12 آیه
67. الملك Al-Mulk
حکومت
دارای 30 آیه
68. القلم Al-Qalam
قلم
دارای 52 آیه
69. الحاقة Al-Haaqqa
روز رستاخيز
دارای 52 آیه
70. المعارج Al-Ma'aarij
صعود
دارای 44 آیه
71. نوح Nooh
حضرت نوح
دارای 28 آیه
72. الجن Al-Jinn
جن
دارای 28 آیه
73. المزمل Al-Muzzammil
پيچيدن پارچه
دارای 20 آیه
74. المدثر Al-Muddaththir
آراميدن
دارای 56 آیه
75. القيامة Al-Qiyaama
قیامت
دارای 40 آیه
76. الانسان Al-Insaan
انسان
دارای 31 آیه
77. المرسلات Al-Mursalaat
فرستاده شدگان
دارای 50 آیه
78. النبإ An-Naba
خبر
دارای 40 آیه
79. النازعات An-Naazi'aat
کشيدن
دارای 46 آیه
80. عبس Abasa
عبوس
دارای 42 آیه
81. التكوير At-Takwir
پيچيدن نور خورشيد
دارای 29 آیه
82. الإنفطار Al-Infitaar
شکافته شدن
دارای 19 آیه
83. المطففين Al-Mutaffifin
کم فروشان
دارای 36 آیه
84. الإنشقاق Al-Inshiqaaq
شکافته شدن
دارای 25 آیه
85. البروج Al-Burooj
شيء ظاهر
دارای 22 آیه
86. الطارق At-Taariq
کوبیدن
دارای 17 آیه
87. الأعلى Al-A'laa
برتر
دارای 19 آیه
88. الغاشية Al-Ghaashiya
پوشاندن
دارای 26 آیه
89. الفجر Al-Fajr
صبح
دارای 30 آیه
90. البلد Al-Balad
شهر
دارای 20 آیه
91. الشمس Ash-Shams
خورشید
دارای 15 آیه
92. الليل Al-Lail
شب
دارای 21 آیه
93. الضحى Ad-Dhuhaa
اوایل صبح
دارای 11 آیه
94. الشرح Ash-Sharh
آرامش
دارای 8 آیه
95. التين At-Tin
انجیر
دارای 8 آیه
96. العلق Al-Alaq
خون بسته
دارای 19 آیه
97. القدر Al-Qadr
تقدیر
دارای 5 آیه
98. البينة Al-Bayyina
دلیل روشن
دارای 8 آیه
99. الزلزلة Az-Zalzala
به لرزه درآمدن
دارای 8 آیه
100. العاديات Al-Aadiyaat
دویدن با سرعت
دارای 11 آیه
101. القارعة Al-Qaari'a
حادثه مهم و سخت
دارای 11 آیه
102. التكاثر At-Takaathur
فخرفروشی
دارای 8 آیه
103. العصر Al-Asr
زمان
دارای 3 آیه
104. الهمزة Al-Humaza
عیب جو
دارای 9 آیه
105. الفيل Al-Fil
فیل
دارای 5 آیه
106. قريش Quraish
قبیله قریش
دارای 4 آیه
107. الماعون Al-Maa'un
چیز کم
دارای 7 آیه
108. الكوثر Al-Kawthar
خیر زیاد
دارای 3 آیه
109. الكافرون Al-Kaafiroon
کافران
دارای 6 آیه
110. النصر An-Nasr
پیروزی
دارای 3 آیه
111. المسد Al-Masad
طناب
دارای 5 آیه
112. الإخلاص Al-Ikhlaas
یگانگی
دارای 4 آیه
113. الفلق Al-Falaq
شکافتن
دارای 5 آیه
114. الناس An-Naas
مردم
دارای 6 آیه